1. นโยบายความเป็นส่วนตัว 

      บริษัท พีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของท่าน และมุ่งมั่นที่จะดำเนินการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเคร่งครัด บริษัทจึงจัดให้มีคำแถลงในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เพื่อท่านได้ทราบถึงนโยบายของบริษัทเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม
การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ท่านในเรื่องของวิธีการ ขั้นตอนในการเก็บรวบรวม การใช้ การประมวลผล การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิของท่าน การรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และวิธีการที่ท่านสามารถติดต่อบริษัท ทั้งนี้ บริษัทขอแนะนำให้ท่านอ่านและทำความเข้าใจคำแถลงฉบับนี้

2. คำอธิบายโดยสังเขป

      บริษัท พีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ให้ความสำคัญ เป็นอย่างยิ่ง ในเรื่องการเคารพและคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของท่าน เราปฏิบัติตามข้อกำหนดของ กฎหมายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลที่ใช้บังคับในประเทศหรือตลาดต่างๆ ที่เราประกอบธุรกิจ ประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อธิบายวิธีที่เราเก็บรวบรวม ใช้ และแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าของเรา นักธุรกิจพีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่น ผู้สมัครงาน ผู้เข้าเยี่ยมชมสำนักงาน และผู้เข้าชมเว็บไซต์ (จะเรียกรวมกันว่า “ท่าน” และ “ของท่าน”) อีกทั้งอธิบายถึงสิทธิที่ท่านมีเกี่ยวกับการที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ยังบังคับใช้กับท่านกรณีที่ท่านเผยแพร่ข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต (เช่น เว็บไซต์หรือบล็อกที่เปิดใช้งานแบบสาธารณะ ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม เฟซบุ๊ก เป็นต้น) ซึ่งเราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งโดยตรงและจากบุคคลภายนอก ทั้งนี้เนื้อหาในแต่ละส่วนอาจไม่ได้เกี่ยวข้องหรือนำไปใช้กับท่านเท่ากัน ทั้งหมด ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น หากท่านเป็นผู้เข้าเยี่ยมชมสำ นักงาน เนื้อหาในข้อ 10 เรื่อง “ตัวเลือกของท่านในเรื่องการทำการตลาด” ในหลักการจะไม่ใช้กับท่าน เพราะโดยทั่วไปเราจะไม่ส่งข้อความสำหรับการทำการตลาดให้แก่ผู้เข้าเยี่ยมชมสำนักงานโดยตรง กรุณาอ่านประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวฉนับนี้อย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนใช้เว็ปไซต์หรือแอพพลิเคชั่นของเรา และ/หรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่เรา 

3. เราคือใครและจะติดต่อเราได้อย่างไร

       บริษัท พีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัทสาขา (“พีอาร์ไนน์” “เรา” และ “ของเรา”) เป็นบริษัทที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย เรานำเสนอผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกาย ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม อุปกรณ์และสินค้า หรือบริการอื่น ๆ ผ่าน (i) เว็บไซต์ของ พีอาร์ไนน์ (“เว็บไซต์”) (ii) แอพพลิเคชั่น และเครื่องมือของ พีอาร์ไนน์ (“แอพพลิเคชั่น”) และ (iii) เครือข่ายของผู้แทนจำหน่ายอิสระ (“นักธุรกิจพีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่น”) ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะประมวลผลโดยบริษัท พีอาร์ไนน์ และ/หรือเพื่อวัตถุประสงค์ใดนั้นขึ้นอยู่กับว่าท่านเป็นใคร ท่านสามารถดูรายชื่อบริษัทของ พีอาร์ไนน์ ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลที่รับผิดชอบในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของ ท่านได้ที่นี่ กรุณาติดต่อ ทีมปฏิบัติงานด้านความเป็นส่วนตัว หรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเราที่ [info@pr9.co.th] หากท่านมีคำถามหรือข้อกังวล ต้องการปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือใช้ สิทธิของท่านตามที่อธิบายไว้ข้างต้น

4. ข้อมูลส่วนบุคคลใดที่เราเก็บรวบรวม

       ข้อมูลส่วนบุคคล เป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมกับบุคคลหนึ่งๆ ที่ยังมีชีวิตอยู่ที่ถูกระบุหรือสามารถระบุได้ว่า เป็นผู้ใด หรือนิติบุคคลตามกฎหมาย ในกรณีที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลส่วนบุคคลอาจรวมถึงชื่อ ที่อยู่ (อีเมล) หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ IP ข้อมูลบัตรเครดิต ความชอบ อายุ เพศ อาชีพ ฯลฯ ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมและวิธีการเก็บรวบรวมขึ้นอยู่กับวิธีที่ท่านมีปฏิสัมพันธ์กับเรา ตัวอย่างเช่น ประเภทข้อมูลที่เราเก็บจากท่านในฐานะที่ท่านเป็นลูกค้ากับในฐานะที่ท่านเป็น นักธุรกิจพีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่น อาจแตกต่างกันไป รายละเอียดโดยคร่าวของกิจกรรมการเก็บรวบรวมข้อมูลและการประมวลผลข้อมูลที่ดำเนินการต่อเจ้าของข้อมูลทุกประเภท ปรากฏด้านล่าง ทั้งนี้หากท่านต้องการทราบกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลและวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลโดยพิจารณาจากการมีปฏิสัมพันธ์ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง กรุณาดู “วิธีที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน” ได้ที่นี่ ซึ่งมีรายละเอียด เกี่ยวกับกิจกรรมการประมวลผลสำหรับเจ้าของข้อมูลแต่ละประเภท

     A. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล
โดยทั่วไป ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมมีดังต่อไปนี้
– ข้อมูลการติดต่อ เช่น ชื่อ ตำแหน่ง ที่อยู่ ที่อยู่อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์
– ข้อมูลชีวประวัติ เช่น เพศ วันเกิด สัญชาติ รูปถ่ายหรือวีดิโอที่แสดงภาพของท่าน อาชีพ และข้อมูลเกี่ยวกับชีวิตครอบครัว (ที่ ไม่ใช่ข้อมูลประเภทพิเศษ) รวมถึงครอบครัว บุตร งานอดิเรก และความสนใจ
– ข้อมูลระบุตัวตน เช่น หมายเลขหนังสือเดินทาง หมายเลขประจำตัวประชาชนของผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวร หมายเลขประกันสังคม และรายละเอียดในการระบุตัวตนอื่น ๆ และเอกสารหรือสำเนาเอกสารที่สำหรับการระบุตัวตนดังกล่าว เท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับ อนุญาตให้สามารถเก็บรวบรวมได้
– ข้อมูลการลงทะเบียน เช่น คำร้องขอรับจดหมายข่าว การลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม/การท่องเที่ยวที่จัดให้เพื่อเป็นรางวัล จูงใจ การสมัครสมาชิก ข้อมูลดาวน์โหลด และชื่อผู้ใช้/รหัสผ่าน ข้อมูลที่ขอให้กรอกในแบบฟอร์มการสมัครหรือลงทะเบียน และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น คำติชมและการตอบแบบสอบถาม
– ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินและข้อมูลทางการเงิน เช่น รายละเอียดบัญชีธนาคาร รายละเอียดบัตรเครดิต/เดบิต สำเนาใบ แจ้งรายการธนาคาร และข้อมูลหรือข้อมูลดิบใดๆ ที่ใช้ในการยืนยันและ/หรือประมวลผลธุรกรรมการชำระเงิน
– ข้อมูลผลิตภัณฑ์ เช่น ประวัติการซื้อสินค้า รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่เราได้จำหน่ายให้ท่าน การคืนผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ที่ท่าน ชื่นชอบ
– ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทพิเศษ ในบางกรณีเราอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลประเภทพิเศษ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับ เชื้อชาติหรือชาติ พันธุ์ หรือข้อมูลสุขภาพของท่าน
– ภาพจากกล้องวงจรปิด ที่ทำให้เราระบุตัวตนของท่านได้เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมสำนักงานของเรา
– รายละเอียดเกี่ยวกับการใช้ระบบและอุปกรณ์ไอทีของ พีอาร์ไนน์ ในกรณีที่ท่านเป็น นักธุรกิจพีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่น ข้อมูลส่วนบุคคลแบบพิเศษที่เราเก็บรวบรวมไว้มีดังนี้
– ในกรณีเฉพาะนั้น เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลแบบพิเศษ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับ เชื้อชาติหรือชาติพันธุ์หรือสุขภาพ ของท่าน
– ข้อมูลอื่นๆ ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นใดที่ท่านให้เราเอง ตัวอย่างเช่น เมื่อท่านเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกใน ครอบครัวของท่านในขณะที่ท่านกรอกแบบฟอร์มทางออนไลน์ที่มีช่องข้อมูลให้กรอกข้อมูลเรื่องนี้โดยเฉพาะ หรือเมื่อท่าน ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเรา
– ข้อมูลที่เปิดใช้งานสาธารณะบนอินเทอร์เน็ต ซึ่งอาจประกอบด้วย
• ข้อมูลระบุตัวตน เช่น ชื่อของท่าน ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน หรือข้อมูลระบุตัวตนอื่น
• ข้อมูลสำคัญ เช่น ข้อมูลสำคัญที่ท่านเผยแพร่ผ่านชื่อ ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน หรือข้อมูลระบุตัวตนอื่นดังกล่าว (เช่น ความเห็น การแสดงความเห็น ข้อคิดเห็น ประกาศ เป็นต้น)
• ข้อมูลเสียง/ภาพ เช่น รูปภาพประจำตัวของท่านหรือรูปภาพหรือวิดีโออื่นที่ท่านโพสต์หรือมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน
• ข้อมูลการจ้างงาน เช่น ตำแหน่งงานหรืออาชีพ (รวมถึงกลุ่มอาชีพ เช่น “นักหนังสือพิมพ์”)
• ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ เช่น ความสนใจและเพศของท่าน
• ข้อมูลทางภูมิศาสตร์เช่น ตำแหน่งที่ตั้งของท่าน

     B. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจากท่านและเหตุผลที่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมโดยตรงจากท่านมีดังต่อไปนี้
 I. ในฐานะลูกค้า
– เมื่อท่านเปิดบัญชีพีอาร์ไนน์ เราจะเก็บรวบรวมข้อมูล หรือขอให้ท่านให้ข้อมูลติดต่อ ข้อมูลชีวประวัติบางประการ และข้อมูล อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนวิธีการติดต่อสื่อสารที่ท่านต้องการ
– เมื่อท่านซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการของ พีอาร์ไนน์ หรือส่งคืน ผลิตภัณฑ์พีอาร์ไนน์ เราจะเก็บรวบรวมข้อมูล หรือขอให้ท่านให้ข้อมูล ติดต่อ ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินและข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
– เมื่อท่านสมัครเพื่อรับจดหมายข่าวของเราและ/หรือบริการทางออนไลน์อย่างใดอย่างหนึ่งของเรา เราจะเก็บรวบรวมข้อมูล หรือขอให้ท่านให้ข้อมูลติดต่อ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อมูลในการลงทะเบียน ตลอดจนวิธีการติดต่อสื่อสารที่ท่าน ต้องการ และ
– เมื่อท่านมีปฏิสัมพันธ์กับ พีอาร์ไนน์ ในลักษณะอื่นๆ ตัวอย่างเช่น การติดต่อกับฝ่ายบริการลูกค้าของเรา ในกรณีนี้เราจะเก็บ รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่ท่านให้แก่เราเองและข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่เราต้องใช้เพื่อช่วยแก้ปัญหาของท่าน สำหรับกรณี ที่ท่านโทรศัพท์ติดต่อมายังศูนย์ของเรา เราอาจจะทำการบันทึกการสนทนานั้น โดยแจ้งให้ท่านทราบก่อนการสนทนา


 II. ในฐานะ นักธุรกิจพีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่น
– เมื่อท่านสมัครเข้าเป็น นักธุรกิจพีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่น เราจะเก็บรวบรวมข้อมูล หรือขอให้ท่านให้ข้อมูลทางการเงินและ ข้อ มูลธุรกิจของท่าน และข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลระบุตัวตนและข้อมูลชีวประวัติเพิ่มเติม
– เมื่อท่านซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการของ พีอาร์ไนน์ หรือส่งคืนผลิตภัณฑ์พีอาร์ไนน์ เราจะเก็บรวบรวมข้อมูล หรือขอให้ท่านให้ ข้อมูลติดต่อ ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินและข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
– เมื่อท่านสมัครเพื่อรับจดหมายข่าวของเราและ/หรือบริการทางออนไลน์อย่างใดอย่างหนึ่งของเรา เราจะเก็บรวบรวมข้อมูล หรือขอให้ท่านให้ข้อมูลติดต่อ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อมูลในการลงทะเบียน ตลอดจนวิธีการติดต่อสื่อสารที่ท่าน ต้องการ
– เมื่อท่านลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม/การท่องเที่ยวที่จัดให้เพื่อเป็นรางวัลจูงใจของเรา เราจะเก็บรวบรวมข้อมูล หรือ ขอให้ท่านให้ข้อมูลติดต่อและข้อมูลระบุตัวตนของท่านและผู้ติดตามของท่าน และข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึง ข้อมูลชีวประวัติ ข้อมูลในการลงทะเบียน ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินและข้อมูลทางการเงิน
– เมื่อท่านเข้าใช้แอพพลิเคชั่นของเราในฐานะ นักธุรกิจพีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่น เราจะขอให้ท่านให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับแอพพลิเคชั่น ซึ่งอาจ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับ เชื้อชาติเผ่าพันธุ์และข้อมูลสุขภาพด้วย หากจำเป็นสำหรับการทำงานของแอพพลิเคชั่น ที่ท่านต้องการเข้าใช้
– เมื่อท่านรายงานเหตุไม่พึงประสงค์ เราจะเก็บรวบรวมข้อมูล หรือขอให้ท่านให้ข้อมูลติดต่อ ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับเหตุไม่พึงประสงค์ที่ท่านได้ประสบ ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลสุขภาพของท่านด้วย
– เมื่อท่านใช้ระบบไอทีหรืออุปกรณ์ของเรา เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ดังกล่าวโดยท่าน และ
– เมื่อท่านมีปฏิสัมพันธ์กับ พีอาร์ไนน์ ในลักษณะอื่นๆ ตัวอย่างเช่น การติดต่อเราผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ในกรณีนี้เราจะ เก็บข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่ท่านให้แก่เราเองและข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่เราต้องใช้เพื่อช่วยแก้ปัญหาให้ท่าน สำหรับกรณี ที่ท่านโทรศัพท์ติดต่อมายังศูนย์ของเรา เราอาจจะทำการบันทึกการสนทนานั้น โดยแจ้งให้ท่านทราบก่อนการสนทนา

 III. ในฐานะผู้สมัครงาน
– เมื่อท่านสมัครงานกับเรา เราจะขอข้อมูลที่เกี่ยวกับการสมัครของท่าน เช่น ชื่อ ข้อมูลติดต่อ ประวัติการทำงาน และประวัติ การศึกษา เราอาจขอให้ท่านสมัครงานผ่านระบบการรับสมัครงานของเราในกรณีที่มีประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวสำหรับเรื่อง นี้โดยเฉพาะกำกับอยู่
– เมื่อท่านมีปฏิสัมพันธ์กับ พีอาร์ไนน์ ในลักษณะอื่นๆ ตัวอย่างเช่น การติดต่อเราผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ในกรณีนี้เราจะ เก็บข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่ท่านให้แก่เราเองและข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เราต้องใช้เพื่อช่วยแก้ปัญหาให้ท่าน สำหรับกรณี ที่ท่านโทรศัพท์ติดต่อมายังศูนย์ของเรา เราอาจจะทำการบันทึกการสนทนานั้น โดยแจ้งให้ท่านทราบก่อนการสนทนา

 IV. ในฐานะผู้เข้าเยี่ยมชมสำนักงาน
– เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมอาคารแห่งใดแห่งหนึ่งของเรา เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลที่เราต้องใช้เพื่อระบุตัวตนของท่านและดำเนินการตรวจสอบตามขั้นตอนที่จำเป็นต้องทำ เพื่อรักษาความปลอดภัย เช่น ชื่อและชื่อบริษัทของท่าน นอกจากนี้เราอาจเก็บ รวบรวมภาพจากกล้องวงจรปิดที่ทำให้เราสามารถระบุตัวตนของท่านได้

 V. ในฐานะผู้เข้าชมเว็บไซต์
– เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์หรือใช้แอพพลิเคชั่นของเรา เราจะเก็บรวบรวม เก็บรักษาและใช้ข้อมูลทางเทคนิคที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ ของท่านและการใช้งานเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของเราโดยอัตโนมัติ (“ข้อมูลทั่วไป”) ข้อมูลทั่วไปนี้ถูกส่งมาจาก คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ส่วนตัวของท่าน เพื่อให้เราสามารถใช้คุกกี้แบบต่างๆ และวิธีการทางเทคนิคอื่นๆ เว็บเบราว์เซอร์บาง ระบบอาจส่งสัญญาณ “ห้ามติดตาม” ไปยังเว็บไซต์ที่เบราว์เซอร์นั้นสื่อสารด้วย เว็บไซต์ของเราในขณะนี้ไม่รองรับสัญญาณ “ห้ามติดตาม”

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ของเราและวิธีในการยกเลิกการใช้คุกกี้ของเรา

ขั้นตอนนี้ไม่ใช่ขั้นตอนบังคับในการมอบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่เราอย่างไรก็ตามเราอาจไม่สามารถดำเนินการตามความมุ่งหมายที่กล่าวไว้ข้างต้น หากท่านเลือกที่จะไม่มอบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่เรา

     C. หน้าที่ของท่าน
เราคาดหวังว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้แก่เราเป็นข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านเท่านั้น หากท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นแก่เรา ท่านต้องแน่ใจว่าท่านปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายที่อาจใช้บังคับกับการให้ข้อมูลดังกล่าวแก่เราและเพื่อให้เราสามารถใช้ ประมวลผลและโอนข้อมูลนั้นได้หากจำเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากท่านใช้บัตรเครดิตที่ไม่ได้ออกให้แก่ท่าน ท่านยืนยันว่า เจ้าของบัตรเครดิตนั้นได้ยินยอมให้ท่านใช้บัตรเครดิตนั้น ในการซื้อของท่าน และได้ยินยอมให้ พีอาร์ไนน์ เก็บรวบรวม ใช้และ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของตนเพื่อดำเนินการซื้อของท่าน ทั้งนี้โดยอยู่ภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับในแต่ละประเทศ/เขต ปกครอง
นอกจากนี้เราคาดหวังว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้เราเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและหากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ท่านจะแจ้งให้เราทราบทันที

     D. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บจากบุคคลภายนอก
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บรวบรวมส่วนใหญ่จะเป็นข้อมูลที่ท่านให้กับเราโดยตรง แต่ในบางกรณี เราอาจได้รับข้อมูล ส่วนบุคคลของท่านจากบุคคลต่อไปนี้
– นักธุรกิจพีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่น
– บุคคลที่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่เรา (เช่น สมาชิกในครอบครัวของท่าน)
– หน่วยงานกำกับดูแล
– บริษัทอื่น ที่ให้บริการแก่เรา
แหล่งข้อมูลบางแห่งของบุคคลภายนอกเหล่านี้อาจรวมถึงแหล่งข้อมูลสาธารณะโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราอาจได้รับข้อมูลส่วน บุคคลจากเครือข่ายสังคมที่ท่านเข้าร่วมในส่วนของเนื้อหาข้อมูลอ้างอิงบนเว็บไซต์หรือบริการของเรา หรืออนุญาตให้เราเข้าถึง ข้อมูลได้จากเครือข่ายสังคม

นอกจากนี้เรายังอาจเก็บรวบรวมข้อมูลที่เปิดใช้งานแบบสาธารณะบนอินเทอร์เน็ตทั้งโดยตรงและจากผู้ให้บริการภายนอก (เช่น จากเว็บไซต์ บล็อก สื่อสังคมออนไลน์)

     E. เด็ก
พีอาร์ไนน์ ไม่จำหน่ายผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทให้แก่เด็กและไม่อนุญาตให้บุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (อายุต่ำกว่า 20 ปี) เป็น นักธุรกิจพีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่น
ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กของ พีอาร์ไนน์ สามารถซื้อได้โดยบุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้วเท่านั้น หากท่านเป็นผู้เยาว์ท่านสามารถใช้ เว็บไซต์ได้เมื่อมีผู้ปกครองอยู่ด้วยเท่านั้น

เราไม่เก็บรวบรวมหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยประการอื่นใดก็ตามเท่าที่ทราบจากเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี และไม่จัดให้บริการเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่น ให้แก่เด็กอายุต่ำกว่า 16 ปี หากท่านคิดว่าบุตรหลานในความดูแลของท่านได้ให้ข้อมูล ส่วนบุคคลกับเรา เราขอแนะนำ อย่างยิ่งให้ท่านติดต่อเราทันทีและเราจะให้ความร่วมมือกับท่าน เพื่อหาทางแก้ไขในเรื่องนี้ เราขอแนะนำให้ท่านมีส่วนร่วมเมื่อบุตรหลานของท่านใช้งานอินเทอร์เน็ต และทบทวนข้อแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญ กับบุตรหลานของท่านก่อนที่จะอนุญาตให้บุตรหลานของท่านทำ กิจกรรมทางอินเทอร์เน็ต

หากท่านลงทะเบียนให้บุตรหลานของท่านเข้าร่วมกิจกรรมหรือการท่องเที่ยวที่จัดให้เพื่อเป็นรางวัลจูงใจของ พีอาร์ไนน์ เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบุตรหลานของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมกิจกรรมหรือการท่องเที่ยวนั้นๆ หาก กิจกรรมนั้น ต้องมีการประมวลผลข้อมูลประเภทพิเศษที่เกี่ยวกับบุตรหลานของท่าน เราจะขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน ก่อนดำเนินการ

5. วิธีที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

      เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอาศัยเหตุตามกฎหมายดังต่อไปนี้เท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต (i) เพื่อปฏิบัติ หน้าที่ตามสัญญาที่มีกับท่าน หรือเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนที่ต้องกระทำก่อนเข้าทำสัญญากับท่าน (ii) เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตาม กฎหมาย (iii) เมื่อการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านก่อให้เกิดประโยชน์ทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายแก่บริษัท หรือ (iv) ตาม ความยินยอมของท่าน ประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรารวมถึงการดำเนินกิจการ การประเมิน และการปรับปรุงองค์กรของ เรา การคุ้มครองและปกป้องบริษัทและผู้อื่นจากการฉ้อฉล การทำธุรกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาต การร้องเรียน และความรับผิดอื่น ๆ และการดำเนินการให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทและมาตรฐานอุตสาหกรรม สำหรับบริษัท พีอาร์ไนน์ ที่ ประกอบธุรกิจทั่วโลกอย่าง พีอาร์ไนน์ โดยทั่วไปแล้ว การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหาร จัดการเป็นการภายในก็ถือได้ว่าเป็นประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว อนึ่ง เราได้พิจารณาอย่างรอบคอบว่าประโยชน์ทางธุรกิจ ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราจะได้สัดส่วนสมดุลกับสิทธิของท่านที่จะได้รับการคุ้มครองข้อมูล ตามที่กฎหมายกำหนดให้กระทำ

กรุณาติดต่อ ทีมปฏิบัติงานด้านความเป็นส่วนตัว หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทดสอบความได้สัดส่วนดังกล่าว การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านขึ้นอยู่กับ สถานะของท่านและวิธีที่ท่านมีปฏิสัมพันธ์กับเรา เราจะประมวลผลข้อมูลประเภทพิเศษ (เช่น เชื้อชาติหรือเผ่า พันธุ์ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ) เฉพาะในกรณีพิเศษและในกรณีที่มีเหตุ ตามกฎหมายที่อนุญาตให้ทำเช่นนั้นได้ (เช่น ท่านได้ให้ความยินยอมไว้อย่างชัดแจ้ง)

กรุณาติดต่อ ทีมปฏิบัติงานด้านความเป็นส่วนตัว หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับวิธีที่เราเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

6. การแบ่งปันและการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

     A. การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลต่อไปนี้
– บริษัทอื่นๆ ของ พีอาร์ไนน์ รวมถึงกรรมการ พนักงาน ตัวแทน และผู้แทนของบริษัทดังกล่าว เพื่อปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ใน การดำเนินการ    การจัดการ การบริหาร การกำกับดูแลหรือประเมินผล หรือเพื่อการศึกษา
– ทนายความ ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการแก่ พีอาร์ไนน์
– ผู้จัดหาและผู้ให้บริการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ผู้ให้บริการขนส่งและจัดส่ง ผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคม ผู้ให้บริการด้าน การชำระเงิน ผู้จัดงานกิจกรรม บริษัทท่องเที่ยว และบริษัทประกันภัย
– บุคคลภายนอกในกรณีที่ พีอาร์ไนน์ จำหน่ายสินทรัพย์ ทั้งหมดหรือบางส่วนให้แก่บุคคลภายนอกนั้น หรือควบรวมกิจการหรือ ถูกซื้อกิจการโดยบุคคลภายนอกนั้น
– เจ้าหน้าที่ หน่วยงาน หรือองค์กรด้านการกำกับดูแล เกี่ยวกับกฎหมาย หรือของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ หน่วยงาน หรือองค์กรอื่นที่ เกี่ยวข้องและหน่วยงานกำกับดูแลอุตสาหกรรม และบุคคลอื่นใดที่มีคำสั่งกำหนด หรืออนุญาตให้ พีอาร์ไนน์ เปิดเผยข้อมูลนั้น ตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับ กระบวนการหรือการดำเนินคดีตามกฎหมาย
– บุคคลใดๆ ที่ดำเนินการตามคำสั่งของศาลที่มีเขตอำนาจ หรือกระบวนการตามกฎหมายในลักษณะเดียวกัน นอกจากนี้หากท่านเป็น นักธุรกิจพีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่น หรือลูกค้า เราอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ นักธุรกิจพีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่น ที่อยู่ ในระดับสูงกว่าท่าน และ/หรือผู้ให้การสนับสนุน หากเราเห็นจำเป็นเพื่อให้มั่นใจว่าท่านจะได้รับการสนับสนุนตามสายงานที่เหมาะสม หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ในฐานะ นักธุรกิจพีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่น ในกรณีดังกล่าวเราจะดำเนินการตามความเหมาะสมเพื่อให้มั่นใจว่าผู้รับข้อมูลที่เป็นบุคคลภายนอกมีมาตรการด้านความปลอดภัยที่เหมาะสมในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำการตลาดแบบตรงของบุคคลภายนอก

     B. การโอนข้อมูลส่วนบุคคล
เราโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศ/เขตการปกครองอื่นเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ที่กล่าวไว้ในประกาศเรื่องความเป็น ส่วนตัวฉบับนี้ รวมถึงประเทศ/เขตการปกครองที่อาจไม่มีมาตรการในการคุ้มครองข้อมูลอยู่ในระดับเดียวกับประเทศ/เขตการ ปกครองที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เมื่อเราโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังประเทศ/เขตการปกครองอื่น เราจะคุ้มครองข้อมูลนั้น ตามที่อธิบายไว้ในประกาศ เรื่องความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และตามกฎหมายที่ใช้บังคับ ในกรณีที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนดให้ต้องกระทำ เราจะเข้าทำสัญญา กับผู้รับข้อมูลเพื่อกำหนดหน้าที่ในการปกป้องสิทธิของท่านที่จะได้รับการคุ้มครองข้อมูล ยิ่งไปกว่านั้นเราจะแจ้งให้ท่านทราบ หากมีการโอนข้อมูลและ/หรือกลไกการโอนข้อมูลไปยังหน่วยงานกำกับดูแลที่มีอำนาจ ในกรณีที่กฎหมายที่ใช้บังคับได้กำหนดไว้

7. วิธีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

     เราจะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและวางมาตรการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ (เช่น ตู้เก็บเอกสารที่มีกุญแจล็อก) มาตรการทางเทคนิค และมาตรการในองค์กร เพื่อคุ้มครองข้อมูลจากการประมวลผลข้อมูลที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ชอบด้วย กฎหมาย และจากการสูญหาย การทำลาย หรือความเสียหายโดยไม่ตั้งใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรามีเครือข่ายข้อมูลที่ได้รับการคุ้มครองด้วยระบบไฟร์วอลล์และการคุ้มครองรหัสผ่านที่เป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม นอกจากนี้เรายังใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยในการส่งข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (TLS) เพื่อคุ้มครองการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน การเข้าถึงข้อมูลนี้จะทำได้เฉพาะผู้ได้รับอนุญาตเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น นอกจากนี้เฉพาะทีมงานและผู้ให้บริการที่จำเป็นต้องทราบข้อมูลของท่านเท่านั้น ที่จะเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ ในขณะที่เราพยายามคุ้มครองระบบ เว็บไซต์ การดำเนินการ และข้อมูลของเราไม่ให้มีการเข้าถึง การใช้ การดัดแปลง และการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาตเสมอ แต่เนื่องจากอินเทอร์เน็ต เป็นเครื่องมือการสื่อสารแบบเปิดที่เข้าถึงได้จากทั่วโลกและเนื่องด้วย ปัจจัยความเสี่ยงอื่น ๆ เราจึงไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อมูลใด ๆ จะปลอดภัยโดยสิ้นเชิงจากการบุกรุกจากบุคคลอื่นตลอดเวลาที่มีการโอนหรือจัดเก็บข้อมูลไว้ในระบบของเรา กรุณาติดต่อ ทีมปฏิบัติงานด้านความเป็นส่วนตัว หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับวิธีที่เราคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

8. ระยะเวลาที่เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

     เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลตามที่กล่าวไว้ข้างต้นใน หัวข้อ “ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจากท่านและเหตุผลที่เก็บรวบรวม” ซึ่งหมายความว่า เราจะไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคล ของท่านอีกต่อไปเมื่อความสัมพันธ์ (ตามสัญญา) ที่มีกับท่านสิ้นสุดลง เว้นแต่จะต้องเก็บข้อมูลนั้น ไว้ต่อไปตามที่กฎหมายที่ใช้ บังคับอนุญาตหรือกำหนดไว้ เป็นต้น

9. สิทธิของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

     ท่านมีสิทธิในเรื่องของวิธีที่เราใช้และเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้
– การปรับปรุงแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ท่านมีสิทธิที่จะร้องขอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราประมวลผล หากข้อมูลนั้นไม่สมบูรณ์หรือไม่’ถูกต้อง
– การลบ ท่านมีสิทธิที่จะร้องขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราประมวลผลภายใต้เงื่อนไขเฉพาะ
– การเพิกถอนความยินยอม หากท่านได้ให้ความยินยอมให้เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านมีสิทธิที่จะเพิกถอน ความยินยอมของท่านได้ทุกเมื่อ ทั้งนี้การเพิกถอนความยินยอมจะไม่กระทบต่อความชอบด้วยกฎหมายของการประมวลผลของ เราที่เกิดขึ้นก่อนการเพิกถอนความยินยอมของท่าน ซึ่งรวมถึงกรณีที่ท่านประสงค์ที่จะยกเลิกการส่งข้อความทางการตลาดที่ท่าน ได้รับจากเรา
– การเข้าถึง ท่านมีสิทธิที่จะเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เรากำลังประมวลผล ซึ่งเราจะมอบให้ท่านใน รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และ/หรือเป็นลายลักษณ์อักษร หรือด้วยวาจาในกรณีที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตให้กระทำได้ ในกรณีที่ กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต เราอาจคิดค่าธรรมเนียมตามความเหมาะสมสำหรับการร้องขอเข้าถึงข้อมูล

นอกจากนี้ ท่านมีสิทธิ์ดังต่อไปนี้ :
– การจำกัด ท่านมีสิทธิที่จะร้องขอให้เราจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้เงื่อนไขเฉพาะ
– การส่งผ่านข้อมูล ท่านมีสิทธิที่จะร้องขอให้เราส่งผ่านข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านที่เรามีอยู่ให้แก่ท่านหรือผู้ควบคุมข้อมูล รายอื่นภายใต้เงื่อนไขเฉพาะ
– การคัดค้าน ในกรณีที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอาศัยเหตุตามกฎหมายว่าเป็นการดำเนินการเพื่อประโยชน์ ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา ท่านมีสิทธิที่จะคัดค้านการประมวลผลดังกล่าวโดยอ้างเหตุผลที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์เฉพาะของ ท่าน เราจะดำเนินการตามคำร้องขอของท่าน เว้นแต่เราจะมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายที่สำคัญยิ่งกว่าในการประมวลผลเมื่อเทียบ กับประโยชน์และสิทธิของท่าน หรือหากเราต้องการที่จะประมวลผลข้อมูลนั้นต่อไปเพื่อเป็นการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตาม กฎหมายการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
ในกรณีที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรง ท่านมีสิทธิที่จะคัดค้านการ ประมวลผลนั้นได้ทุกเมื่อรวมถึงวัตถุประสงค์ในการทำประวัติย่อ เท่าที่เกี่ยวกับการตลาดแบบตรง หากท่านปฏิเสธการ ประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรง เราจะไม่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน วัตถุประสงค์ดังกล่าวอีก ต่อไป

ท่านสามารถใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้นตามที่ท่านมีได้โดยการติดต่อไปยังทีมปฏิบัติงานด้านความเป็นส่วนตัว หรือโดยใช้ เครื่องมือทางออนไลน์ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือดังกล่าวในประเทศของท่าน เราจะดำเนินการตามคำร้องขอของท่านเกี่ยวกับ การใช้สิทธิข้างต้นในฐานะเจ้าของข้อมูลภายในระยะเวลาที่กฎหมายที่ใช้บังคับได้กำหนดไว้ เราอาจใช้ดุลพินิจในการขอให้ท่าน พิสูจน์ตัวตนของท่านก่อนที่เราจะให้ข้อมูลที่ร้องขอเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเปิดเผยให้แก่ท่านเท่านั้น เรา อาจไม่สามารถดำเนินการตามคำร้องขอของท่านได้อย่างเหมาะสมหากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราต้องใช้เพื่อดำเนินการ ดังกล่าว หากท่านไม่พอใจในการดำเนินการของเราตามคำร้องขอของท่าน หรือในกรณีที่มีการฝ่าฝืนกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่ ใช้บังคับ ท่านอาจยื่นเรื่องร้องเรียนหรือฟ้องร้องต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่มีอำนาจได้ (เช่น ต่อหน่วยงานกำกับดูแลในประเทศ หรือภูมิภาคที่ท่านอยู่)

เรามุ่งมั่นในการควบคุมดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากท่านใช้สิทธิ์ใดก็ตามดังระบุไว้ในข้อนี้ของประกาศความเป็นส่วนตัว เราจะไม่ทำให้ท่านตกเป็นฝ่ายเสียประโยชน์ท่านจะไม่ถูกปฏิเสธหรือเรียกเก็บเงินเพิ่มหรือมีการประเมินค่าสินค้าหรือบริการใหม่ หรือได้รับสินค้าหรือบริการในระดับหรือคุณภาพที่ไม่เหมือนเดิม

10. ตัวเลือกของท่านในเรื่องการทำการตลาด 

     ท่านสามารถกำหนดได้ว่าจะรับข้อมูลการตลาดแบบตรงจากเราหรือไม่ (ซึ่งเราอาจส่งผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น อีเมลเพื่อการ ส่งเสริมการขายเป็นต้น) ในบางภูมิภาค ท่านจะต้องให้ความยินยอมแก่เราก่อนที่จะได้รับข้อมูลการตลาด ตัวอย่างเช่น เราอาจ ขอให้ท่านเลือกทำเครื่องหมายในกล่องที่ระบุเพื่อ “รับอีเมลเพื่อการส่งเสริมการขาย” เมื่อท่านสมัครเป็นลูกค้า หรือ นักธุรกิจพีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่น รายใหม่ ในทุกภูมิภาค ท่านสามารถเลือกที่จะไม่รับการสื่อสารดังกล่าวได้ทุกเมื่อ หากท่านไม่ประสงค์ที่จะรับการ สื่อสารทางการตลาด อยู่ในรายชื่อเพื่อส่งข่าวสารตามที่ท่านเคยสมัครสมาชิกไว้ หรือรับการสื่อสารทางการตลาดอื่นใดอีกต่อไป กรุณาไปยังลิงค์ยกเลิกการเป็นสมาชิกที่ปรากฏในการสื่อสารที่เกี่ยวข้อง หรือติดต่อทีมปฏิบัติงานด้านความเป็นส่วนตัว

11. การเชื่อมโยงเว็บไซต์และการบริการอื่นๆ 

     บริษัท ใช้แค่กับเว็บไซต์ของบริษัทเท่านั้น บางส่วนของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบริษัท อาจมีลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สาม เช่น เครือข่ายสังคม ซึ่งเว็บไซต์เหล่านั้นอาจไม่ได้ดำเนินการตามถ้อยแถลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ บริษัทไม่มีความรับผิดชอบต่อเว็บไซต์และบริการของบุคคลที่สาม หรือแนวทางปฏิบัติด้านข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สาม

12. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

     บริษัทอาจเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมคำแถลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว โดยบริษัท จะแจ้งคำแถลงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับปัจจุบันไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัท www.pr9.co.th

13. ช่องทางการติดต่อบริษัท

      หากท่านมีคำถามหรือข้อสงสัย เกี่ยวกับคำแถลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ การจัดการดูแลข้อมูลของท่าน ท่านสามารถติดต่อมายัง
ชื่อบริษัท บริษัท พีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ที่อยู่ 202 อาคารเลอร์คองคอร์ด ชั้น 11 ห้อง 1105 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
เว็บไซต์ของบริษัท www.pr9.co.th
ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าทางโทรศัพท์ของบริษัท (Call Center) 08-08-222-222
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล info@pr9.co.th

14. ช่องทางการติดต่อหน่วยงานผู้มีอำนาจ

     หากท่านต้องการรายงานเรื่องร้องเรียน หรือหากท่านรู้สึกว่าบริษัทไม่ตอบข้อกังวลของท่านในลักษณะที่น่าพึงพอใจ ท่านอาจติดต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล