ยาน้ำปาซินซุ่ย
มีฤทธิ์เย็น สกัดจากสมุนไพรกว่า
80 ชนิด
เลขทะเบียนที่ G131/51
ราคา 2,700 บาท

ยาน้ำซินแป๊ะฮ้อ
มีฤทธิ์ร้อน สกัดจากสมุนไพรกว่า
50 ชนิด
เลขทะเบียนที่ G463/51
ราคา 2,700 บาท

ยาสตรีหลักเซา
เลขทะเบียนที่ G15/50
ราคา 2,400 บาท

ยาเม็ดปาซินซุ่ย
มีฤทธิ์เย็น สกัดจากสมุนไพรกว่า
80 ชนิด
เลขทะเบียนที่ G40/58
ราคา 2,200 บาท

ยาน้ำปาซินซุ่ย (เล็ก)
มีฤทธิ์เย็น สกัดจากสมุนไพร
กว่า 80 ชนิด
เลขทะเบียนที่ G131/51
ราคา 850 บาท

ยาน้ำซินแป๊ะฮ้อ (เล็ก)
มีฤทธิ์อุ่นร้อน สกัดจากสมุนไพร
กว่า 50 ชนิด
เลขทะเบียนที่ G463/51
ราคา 750 บาท

ยาเม็ดตราพระราม
เลขทะเบียนที่ G222/32
ราคา 1,500 บาท