สารเพิ่มประสิทธิภาพ ตราพระราม
พืชไร่ สูตร 1 และ สูตร 2
ประกอบไปด้วยธาตุอาหารเสริมที่มี
ความจำเป็น แก่พืชกว่า 60 ชนิด
ราคา 850 บาท

สารเพิ่มประสิทธิภาพ ตราพระราม
พืชสวนและผลไม้ สูตร 1 และ สูตร 2
ประกอบไปด้วยธาตุอาหารเสริมที่มี
ความจำเป็น แก่พืชกว่า 60 ชนิด
ราคา 850 บาท