กฎระเบียบและจรรยาบรรณของนักธุรกิจพีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่น

การเป็นนักธุรกิจพีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่น หมายถึง โอกาสทางธุรกิจอันมีค่า ที่ให้หลักประกันความมั่นคงแก่ครอบครัวในระยะยาว จึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมนักธุรกิจพีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่นทุกท่านต่างมุ่งมั่นในธุรกิจของตนอย่างเต็มที่ และปรารถนาที่จะดำเนินธุรกิจนี้ไปตามครรลองของจรรยาบรรณและระเบียบปฏิบัติที่บริษัท พีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้กำหนดไว้สำหรับนักธุรกิจพีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่นทุกท่าน

            องค์ประกอบสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ คือ การดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง มีความเคารพซึ่งกันและกัน เพื่อพิทักษ์สิทธิประโยชน์อันเท่าเทียมกันของนักธุรกิจพีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่นทุกท่าน

 

1. ยึดมั่นในกฎจรรยาบรรณตลอดเวลา

            กฎจรรยาบรรณหลักของนักธุรกิจพีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่น คือ ปฏิบัติต่อผู้อื่นดังเช่นที่คุณปรารถนาจะให้ผู้อื่นปฏิบัติต่อคุณ  กฎจรรยาบรรณนี้ถือเป็นความรับผิดชอบของนักธุรกิจพีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่นทุกท่านที่ต้องยึดมั่นในจรรยาบรรณและระเบียบปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  ทั้งในด้านการกระทำและจิตใจ การฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติจะเป็นผลให้เกิดการเพิกถอนสถานภาพการเป็นนักธุรกิจพีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่นของคุณ

2. ผู้ที่จะให้การสปอนเซอร์ได้ต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะ

             เงื่อนไขการสมัครเป็นนักธุรกิจพีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่นจะต้องมีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เพื่อมีความพร้อมและความรับผิดชอบหลาย ๆ ด้าน เช่น การทำนิติกรรม การบริหารองค์กร การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ระเบียบปฏิบัติและความรับผิดชอบด้านการเงิน เป็นต้น

3. ต้องมีความจริงใจในการพูดถึงรายได้ที่ได้รับจากธุรกิจพีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่น

             นักธุรกิจพีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่นทุกท่านต้องแสดงแผนธุรกิจของพีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่นอย่างชัดเจน  ทั้งต้องมีความจริงใจกับลูกค้า ต้องไม่พูดเกินความจริงถึงรายได้ที่ได้รับ โดยจะต้องมีองค์ประกอบที่สำคัญ คือ การทำงานด้วยความอุตสาหะและมานะพากเพียร

4. ต้องมีความจริงใจในการพูดถึงประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์

            นักธุรกิจพีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่นทุกท่านต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตามความเป็นจริงเชื่อถือได้ ตลอดจนนำเสนอและสาธิตผลิตภัณฑ์ของพีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่นตามวิธีการที่ได้รับการรับรองจากพีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่นอย่างถูกต้องเป็นจริง กล่าวถึงคุณลักษณะและคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ตามที่ระบุไว้ในสื่อส่งเสริมธุรกิจ หรือฉลากที่บรรจุภัณฑ์  การกล่าวถึงผลิตภัณฑ์จากประสบการณ์ส่วนตัวของคุณเอง จะทำให้ลูกค้าเชื่อถือ และได้ผลดีที่สุดในการแนะนำผลิตภัณฑ์ต่อลูกค้า

5. ต้องไม่ทอดทิ้งลูกค้า

            นักธุรกิจพีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่นทุกท่านต้องบริการแก่ลูกค้าด้วยความรับผิดชอบเป็นประจำสม่ำเสมอ ลูกค้าที่พึงพอใจในผลิตภัณฑ์นับเป็นการดำเนินงานที่มีคุณค่า  นักธุรกิจพีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่นทุกท่านต้องกลับไปเยี่ยมเยือนลูกค้าอย่างต่อเนื่อง แนะนำผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์และควรติดตามผลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ขายให้ลูกค้าอยู่เสมอ พยายามทำให้เกิดความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์ด้วยการมอบบริการที่ดีและพึงพอใจกับลูกค้า

6. ต้องไม่ขายตัดราคา

            นักธุรกิจพีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่นทุกท่านต้องดำเนินการขายผลิตภัณฑ์ของพีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่นให้กับลูกค้าในราคาขายปลีกตามที่พีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่นกำหนดไว้  ผลิตภัณฑ์ของพีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่นล้วนมีคุณภาพคุ้มค่า เหมาะสมกับราคา การขายตัดราคาจะลดผลกำไรที่นักธุรกิจพีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่นทุกคนควรได้รับอย่างเต็มที่ ทั้งยังส่งผลกระทบด้วยการเอารัดเอาเปรียบผู้ร่วมธุรกิจท่านอื่น ๆ  ดังนั้นนักธุรกิจพีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่นทุกท่านต้องไม่ทำลายภาพลักษณ์ขององค์กรนักธุรกิจพีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่นโดยรวม ด้วยการกระทำที่ไม่ถูกต้อง

7. ต้องไม่ชักชวนผู้อื่นให้เปลี่ยนสายงาน

            นักธุรกิจพีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่นทุกคนต้องเคารพต่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสายงานแต่ละสาย ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวของสายการสปอนเซอร์เป็นสิ่งสำคัญยิ่งของแผนธุรกิจ  พีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่น ไม่อนุญาตให้มีการโอนสถานภาพการเป็นนักธุรกิจพีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่นจากสายงานหนึ่งไปยังสายงานของอีกท่านหนึ่ง  การโยกย้ายเปลี่ยนแปลงมีแต่จะนำไปสู่ความขัดแย้งและเป็นผลเสียต่อประโยชน์ทางธุรกิจของนักธุรกิจพีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่น

8. การชักชวนผู้อื่นเข้าร่วมธุรกิจต้องมีความพร้อมในการรับผิดชอบ 

            แหล่งรายได้ที่แท้จริงของนักธุรกิจพีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่น คือ รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์และการให้บริการแก่ลูกค้าเท่านั้น  แม้การฝึกอบรมเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นสำหรับการดำเนินธุรกิจของพีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่น  แต่นักธุรกิจพีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่นไม่ควรแสวงหาผลประโยชน์จากการฝึกอบรมและการจัดประชุมเพื่อสร้างเสริมกำลังใจนักธุรกิจพีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่นทุกท่านต้องให้ความช่วยเหลือ ให้กำลังใจ ให้คำแนะนำปรึกษา และแนะนำแนวทางในการดำเนินธุรกิจที่ถูกต้องแก่นักธุรกิจพีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่น

9. ต้องไม่จำหน่ายหรือตั้งแสดงผลิตภัณฑ์พีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่น ในร้านค้าหรืองานแสดงสินค้า

            นักธุรกิจพีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่นต้องบริการแบบเป็นกันเองอย่างเต็มที่แก่ลูกค้า ธุรกิจพีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่นเป็นธุรกิจขายตรง การขายที่ฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติของพีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่น คือ การขายตามเคาน์เตอร์จำหน่ายหรือการตั้งแสดงในร้านค้าปลีก งานแสดงสินค้า หรือนิทรรศการต่าง ๆ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะก่อให้เกิดการแข่งขันที่ไม่ยุติธรรมในกลุ่มนักธุรกิจพีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่น

10. ต้องไม่กักตุน หรือบังคับให้ผู้อื่นกักตุนผลิตภัณฑ์

            การกักตุนผลิตภัณฑ์ถือเป็นการดำเนินธุรกิจที่ไม่ถูกต้อง รวมทั้งไม่ควรบังคับให้นักธุรกิจพีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่นในองค์กรเก็บสต็อกผลิตภัณฑ์มากกว่าจำนวนที่เขาจะใช้หรือขายได้ในแต่ละเดือน  การกระทำดังกล่าวจะทำให้คุณกำลังดำเนินธุรกิจในรูปแบบที่ผิดกฎหมาย

11. ต้องไม่อาศัยเครือข่ายของนักธุรกิจพีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่น เป็นแหล่งขายผลิตภัณฑ์อื่นที่ไม่ใช่ของพีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่น

            นักธุรกิจพีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่นต้องมุ่งมั่นจำหน่ายแต่ผลิตภัณฑ์ของพีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่น ซึ่งมีการรับประกันความพอใจให้กับลูกค้าอย่างเต็มที่  พีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่นไม่อนุญาตให้นักธุรกิจพีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่นช่วงชิงหรือตักตวงผลประโยชน์จากความรู้หรือการติดต่อสัมพันธ์กับนักธุรกิจพีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่นท่านอื่น ๆ ในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ที่มิใช่ผลิตภัณฑ์หรือบริการของพีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่นที่ได้รับอนุญาตเรียบร้อยแล้ว  เพราะการกระทำดังกล่าวจะนำมาซึ่งความยุ่งยากที่ไม่เป็นหลักประกันอันแน่นอนและไม่มีเหตุผลต่อนักธุรกิจพีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่นท่านอื่น ๆ

12. ต้องไม่ขายผลิตภัณฑ์พีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่นแบบเคาะประตูบ้าน

            นักธุรกิจพีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่นต้องเคารพต่อสิทธิเสรีภาพในการตัดสินใจของแต่ละบุคคล  นักธุรกิจพีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่นจะต้องดำเนินธุรกิจด้วยท่าทีสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน  การขายสินค้าโดยใช้เทคนิคสร้างความกดดันในการขายจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของนักธุรกิจพีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่นโดยรวมขององค์กรนักธุรกิจพีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่นทั้งหมด

13. ต้องไม่ละเมิดสิทธิ์เครื่องหมายการค้า และชื่อเสียงทางการค้าของพีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่น

            นักธุรกิจพีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่นต้องขออนุญาตจากบริษัท พีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นลายลักษณ์อักษร และได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทก่อนการใช้สื่อทางการค้า และเครื่องหมายทางการค้าของพีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่น  ชื่อทางการค้า และเครื่องหมายทางการค้าของพีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่นเป็นเรื่องสำคัญมาก  ดังนั้นบริษัทจึงห้ามการผลิต และจัดจำหน่ายอุปกรณ์ส่งเสริมธุรกิจอื่น ๆ ในองค์กรนักธุรกิจพีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่น โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

14. การประกอบธุรกิจขายตรงอื่น ๆ

            นักธุรกิจพีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่นจะต้องไม่ประกอบธุรกิจขายตรงอื่น ๆ หรือจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในธุรกิจขายตรงอื่นที่มิใช่พีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่น  ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม เพราะการกระทำดังกล่าวส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความเสียหายให้เกิดขึ้นกับกิจกรรมของบริษัทฯ

15. การผลิตสิ่งพิมพ์หรือสื่อต่าง ๆ ทางธุรกิจ

            บริษัทไม่อนุญาตให้นักธุรกิจพีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่นผลิตสื่อสิ่งพิมพ์หรือการเผยแพร่สื่ออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีลักษณะทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดว่าเป็นการผลิตโดยบริษัทฯ

16. ต้องไม่นำชื่อ-สกุล ที่ไม่มีตัวตนจริงเข้ามาวางในผังองค์กร

            บริษัทไม่อนุญาตให้นักธุรกิจพีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่น จัดเรียงผังองค์กรโดยใช้ชื่อ-สกุล ที่ไม่มีตัวตนในการเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ หรือแอบอ้างนำชื่อผู้อื่นมาสมัครโดยเจ้าตัวไม่ได้ให้ความยินยอม ทั้งในบทบาทของผู้บริโภค และบทบาทนักธุรกิจ หากบริษัทฯ ตรวจสอบพบสมาชิกในผังที่เข้าเกณฑ์ดังกล่าวจะถือว่ารหัสสมาชิกนั้น ๆ เป็นโมฆะ

17. ต้องไม่ทำธุรกิจในลักษณะการลงทุน ระดมทุนหรือการฟอกเงิน

            บริษัทไม่อนุญาตให้นักธุรกิจพีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่นสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ในลักษณะการลงทุน ระดมทุน หรือการฟอกเงิน เช่น มีการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จำนวนมากจนผิดวิสัยหรือมีการระดมทุนมาจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อซื้อผลิตภัณฑ์โดยไม่ได้นำไปขยายตลาดตามหลักเกณฑ์ของบริษัท หรือแหล่งเงินที่นำมาซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัท เป็นแหล่งเงินที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายเป็นต้น  หากบริษัทตรวจสอบพบการกระทำที่เข้าข่ายการลงทุน ระดมเงิน หรือการฟอกเงิน  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดจำหน่ายสินค้าให้แก่นักธุรกิจดังกล่าว หรือ พักรหัสในการทำธุรกิจชั่วคราว หรือการลงโทษ ตามที่ บริษัทฯ เห็นสมควรแล้วแต่กรณี

18. กระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนกฎระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวกับเว็บไซต์

            นักธุรกิจพีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่น จะต้องไม่ทำการใดๆอันเป็นการฝ่าฝืน กฎระเบียบปฎิบัติที่เกี่ยวกับเว็บไซต์ ตามที่บริษัทฯ ประกาศแจ้ง 

19. การดำรงตนเป็นนักธุรกิจพีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่น ที่ถูกต้องตามกฎหมายและศีลธรรมอันดีของประชาชน

            นักธุรกิจพีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่น ต้องประพฤติปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามกฎหมายและศีลธรรมอันดีงาม และมีการประพฤติปฏิบัติตนถูกต้องตามศีลธรรมอันดีของประชาชน อันอาจทำให้เกิดความเสียหายจนนำไปสู่การร้องเรียนได้ อีกทั้งต้องประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักธุรกิจฯท่านอื่นๆ อีกด้วย เพื่อเป็นภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร การประพฤติปฏิบัติตนที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย เช่น การพนันขันต่อ (ในยุคสมัยปัจจุบัน การพนัน ขันต่อ ที่นิยมอย่างแพร่หลาย ได้แก่ การเล่นการพนันในระบบที่เรียกว่า Money Game หรือแชร์ลูกโซ่) รวมถึงการที่ชักชวนกันตั้งวงแชร์และเกิดการความเสียหาย เป็นต้น 

20. ปฏิบัติและประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ทีมงาน

            นักธุรกิจพีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่น ต้องประพฤติปฏิบัติตัวให้เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ทีมงาน เช่น ไม่แสดงทัศนคติลบพูดให้ร้ายแก่ผู้อื่น หรือบริษัทฯ อาจก่อให้เกิดความเสียหาย เป็นต้น อีกทั้งควรรักษาภาพลักษณ์ที่ดีของผู้นำ เช่น ให้ความร่วมมือต่อบริษัทฯ หรือองค์กร ในการทำกิจกรรม หรือการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น การเข้าร่วมประชุมในวาระต่างๆ ที่บริษัทฯ แจ้งหรือร้องขอ เป็นต้น  

กฎระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวกับเว็บไซต์

            ปัจจุบันการติดต่อสื่อสารผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ตได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลาย และกลายเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตประจำวัน  ดังนั้นนักธุรกิจพีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่นพึงคำนึงเสมอว่าการนำเสนอข้อมูลหรือการใช้ข้อมูลของท่านที่เกี่ยวกับธุรกิจพีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่นทางอินเตอร์เน็ต จะต้องอยู่ภายใต้กฎจรรยาบรรณและระเบียบปฏิบัติของนักธุรกิจพีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่น รวมทั้งต้องไม่ฝ่าฝืนผ่านพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550  บริษัทจะไม่สามารถรับผิดชอบต่อความผิดใด ๆ ที่ท่านได้กระทำลงไปทั้งสิ้น

            นักธุรกิจพีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่น สามารถทำโฮมเพจส่วนตัวของตนเอง เพื่อการแบ่งปันเรื่องราว และประสบการณ์ต่าง ๆ ของท่าน  ตลอดจนงานอดิเรกหรือภาพถ่ายของท่านเอง สู่ผู้คนหรือเพื่อนของท่านที่จะเข้ามาเยี่ยมเยียนในโฮมเพจของท่าน แต่พึงระมัดระวังมิให้โฮมเพจของท่านมีลักษณะของการกระทำผิดต่อกฎจรรยาบรรณและระเบียบปฏิบัติของนักธุรกิจพีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่นหรือพระราชบัญญัติด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 เช่น

        1. ไม่กระทำการใด ๆ ที่ทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายทั้งต่อทรัพย์สินหรือต่อชื่อเสียง

        2. ไม่นำเสนอแผนธุรกิจหรือเชิญชวนให้ผู้อื่นเข้าร่วมธุรกิจหรือเพื่อการจำหน่ายสินค้าในลักษณะของการส่งเมล์จำนวนมาก ๆ

        3. ไม่กล่าวอ้างถึงสรรพคุณสินค้าที่เกินเลยกว่าความเป็นจริงและเจตนาให้ผู้อื่นเข้าใจผิด ตลอดจนสร้างความเสียหายต่อตราผลิตภัณฑ์

        4. ไม่ละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคลอื่น โดยการนำเรื่องราวหรือข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น มากระทำการประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ของตนโดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

        5. ไม่ละเมิดสิทธิ์เรื่องเครื่องหมายการค้าของพีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่น ห้ามใช้รูปภาพหรือตัดต่อข้อความใด ๆ ของบริษัท ตลอดจนห้ามทำลิงก์กับบริษัทโดยมิได้รับอนุญาตหรือเจตนาให้บุคคลอื่นเข้าใจผิด และสร้างความเสื่อมเสียแก่ชื่อเสียงของบริษัท

        6. ห้ามใช้ชื่อพีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่น (PR9 CORPORATION) ในส่วนใดส่วนหนึ่งของชื่อเว็บไซต์ (Website), เฟสบุ๊ค (Facebook), ไลน์ (Line), ยูทูป (YouTube) หรือเครื่องมืออื่น ๆ ในรูปแบบ Social Media ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

        7. นักธุรกิจจะต้องไม่แสดงราคาขายผลิตภัณฑ์ หรือขายผลิตภัณฑ์ในราคาที่ต่ำกว่าราคาสมาชิก

     ทั้งนี้ นักธุรกิจพีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่น ต้องระลึกเสมอว่า การนำเสนอหรือการใช้ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทางอินเตอร์เน็ตสามารถทำได้ แต่ต้องอยู่ในขอบเขตที่ถูกต้องทั้งต่อกฎจรรยาบรรณและระเบียบปฏิบัติของนักธุรกิจพีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่น ตลอดจนอยู่ในกรอบของพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550  เพื่อให้ทุก ๆ คน สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นสุข ได้รับความเป็นธรรม และยังดำรงไว้ซึ่งสิทธิ และความเสมอภาคอย่างเท่าเทียมกัน

การกระทำของนักธุรกิจพีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่น ที่นำไปสู่มาตรการลงโทษ

         • นักธุรกิจพีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่นฝ่าฝืนกฎจรรยาบรรณ และระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ

         • นักธุรกิจพีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่นได้กระทำการอันเป็นการเสื่อมเสียต่อบริษัทหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัท

         • นักธุรกิจพีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่นกระทำการอันเป็นเหตุให้บริษัทเสียหายในการประกอบกิจการ

         • นักธุรกิจพีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่นกระทำการโดยทางตรงหรือทางอ้อม ที่ให้ผู้อื่นเข้าใจผิดในแนวทางการสร้างธุรกิจพีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่น ทำให้บริษัทได้รับความเสียหายในการประกอบกิจการหรือทำความเสียหายแก่องค์กรนักธุรกิจพีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่นโดยรวม

         • นักธุรกิจพีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่นได้ปกปิด แจ้งหรือแสดงข้อมูลเกี่ยวกับตัวนักธุรกิจพีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่นหรือข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทไม่ตรงกับข้อเท็จจริง ตลอดจนแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ปลอม หรือใช้เอกสารปลอม เพื่อประโยชน์เกี่ยวด้วยการสมัคร การสปอนเซอร์หรือเพื่อประโยชน์อื่นใด อันนำมาซึ่งความเสียหายต่อบริษัทฯ และองค์กรนักธุรกิจพีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่นโดยรวม

การร้องเรียน และมาตรการลงโทษ

         • การร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎจรรยาบรรณและระเบียบปฏิบัติของนักธุรกิจพีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่นใด ๆ ก็ตาม ผู้ร้องเรียนจะต้องแจ้งรหัสประจำตัวนักธุรกิจพีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่นของตน พร้อมทั้งลงชื่อในจดหมายร้องเรียนทุกครั้ง (จดหมายร้องเรียนที่มิได้มีการลงชื่อของผู้ร้องเรียน จะมิได้รับการพิจารณาจากบริษัทฯ)

          • ในเบื้องต้นบริษัทฯ จะออกจดหมายเพื่อให้ผู้ที่ถูกร้องเรียนชี้แจงกลับมาที่บริษัทฯ (ในบางกรณีผู้ที่ถูกร้องเรียนอาจถูกระงับรหัสผ่าน (Password) เป็นการชั่วคราว จนกว่าจะได้มีจดหมายชี้แจงกลับมาที่บริษัทฯ)

          • หากเรื่องที่ถูกร้องเรียนมีหลักฐานชัดเจน และมีความรุนแรงที่จะส่งผลในมุมกว้างหรือสร้างความเดือดร้อนต่อผู้คนจำนวนมาก หรือเป็นความเสียหายที่ไม่สามารถประเมินค่าได้ บริษัทจะระงับรหัสผ่าน (Password) และการทำธุรกรรมของนักธุรกิจพีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่นที่กระทำการ และรวมทั้งองค์กรธุรกิจพีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่นที่ร่วมขบวนการตามแต่ขอบเขต และความรุนแรงของการกระทำผิดทันที จนกว่าการตรวจสอบข้อเท็จจริงจะแล้วเสร็จ

          • มาตรการลงโทษขึ้นอยู่กับลักษณะของการกระทำผิด เช่น การตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร การงดการสปอนเซอร์ในระยะเวลาหนึ่ง การงดรับรองคุณสมบัติที่เป็นเกียรติรางวัล การงดรับเชิญเข้าร่วมการสัมมนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ การปรับลดลำดับขั้นความสำเร็จ การงดต่ออายุสมาชิกภาพ การงดดำรงคุณสมบัติประจำเดือน (งดการรักษายอด) การเพิกถอนสมาชิกภาพนักธุรกิจพีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่น รวมถึงมาตรการลงโทษอื่น ๆ ที่อาจเพิ่มเติมภายหลัง

การเพิกถอนสถานภาพการเป็นนักธุรกิจพีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่น

            การเพิกถอน หมายถึง การสิ้นสุด และระงับการเป็นนักธุรกิจพีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่นของบุคคลหนึ่งอย่างสมบูรณ์ พร้อมกับสิทธิ์ที่จะได้รับรายได้อื่นใดจากบริษัทฯ และจะมีผลบังคับใช้ในวันที่แจ้งให้นักธุรกิจพีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่นที่เกี่ยวข้องทราบเป็นลายลักษณ์อักษร  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นหนังสือเพิกถอนสถานภาพการเป็นนักธุรกิจพีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่นได้ทันที  เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งหรือมากกว่า ดังต่อไปนี้

            1. นักธุรกิจพีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่นให้ข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงในใบสมัคร

            2. นักธุรกิจพีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่นรบกวน และสร้างความเดือดร้อนรุนแรงให้กับองค์กรนักธุรกิจพีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่น ทั้งในสายงานของตน และสายงานคนอื่น

            3. นักธุรกิจพีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่นให้ร้ายหรือทำการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร และบริษัทฯ อย่างไม่สามารถแก้ไขได้

            4. นักธุรกิจพีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่นแสดงข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ ผลิตภัณฑ์หรือแผนธุรกิจ โดยบิดเบือนอย่างร้ายแรง และไม่อาจแก้ไขด้วยบทลงโทษอื่น

            5. นักธุรกิจพีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่นฝ่าฝืนกฎข้อใดข้อหนึ่ง และไม่สามารถแก้ไขสิ่งที่ฝ่าฝืนนั้นภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือจากบริษัทฯ โดยระบุให้ปฏิบัติตามหนังสือนั้น

            6. นักธุรกิจพีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่นฝ่าฝืนกฎจรรยาบรรณ และระเบียบปฏิบัติเกินกว่า 1 ครั้ง หรือกระทำการผิดซ้ำคำเตือน

การนำเสนอธุรกิจพีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่น และแผนธุรกิจเพอร์เฟค 9 แมทชิ่ง

            นักธุรกิจพีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่นจะต้องดำเนินธุรกิจพีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่นด้วยความภาคภูมิใจที่ทำให้บุคคลอื่นเข้าใจธุรกิจพีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่นได้อย่างถูกต้อง บริษัทฯ ห้ามมิให้นักธุรกิจพีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่นดำเนินการเสนอธุรกิจพีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่น และแผนเพอร์เฟค 9 แมทชิ่ง ในรูปแบบที่บิดเบือนทำให้หลงเชื่อในทุกกรณี ดังตัวอย่างต่อไปนี้

         • ลงโฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ์ทุกประเภท ในการเสนอโอกาสให้บุคคลอื่นเข้าใจผิดว่าเป็นการรับสมัครเข้าทำงาน การเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม การทำบุญ การสำรวจข้อมูล เพื่อทำการวิจัยการตลาด หรือการเข้าร่วมประชุมเพื่อการลงทุนในกิจการใด ๆ

         • ไม่ทำกิจกรรมใด ๆ ที่ทำให้ผู้อื่นหลงเชื่อหรือหลอกลวงให้เข้าใจผิดว่าบริษัทฯ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจในรูปแบบอื่น ๆ หรือทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดว่าบริษัทฯ มีความสัมพันธ์กับบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรใด ๆ ที่ไม่ถูกต้อง

         • ชักชวนให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมโดยมีวัตถุประสงค์อื่นแอบแฝงทั้งทางตรง และทางอ้อม เช่น การจำหน่ายบัตรเข้าร่วมประชุมที่มีราคาสูงเกินกว่าปกติทั่วไป จัดรายการแจกสินค้าหรือสิ่งของอื่น ๆ เช่น รถยนต์ ตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น

         • เสนอผลประโยชน์ให้ผู้อื่นที่ไม่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจพีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่นที่ถูกต้อง

หลอกลวงหรือล่อลวง เพื่อให้ได้มาซึ่งสำเนาบัตรประชาชน สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร หรือบัตรเอทีเอ็มของบุคคลอื่น เพื่อมาประกอบการสมัคร และดำเนินธุรกิจอย่างไม่ถูกต้อง

การส่งมอบมรดกทางธุรกิจพีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่น

          การเสียชีวิต และการโอนสิทธิของการเป็นนักธุรกิจพีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่น

สิทธิ์ของการเป็นนักธุรกิจพีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่น เปรียบเสมือนทรัพย์สินที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายทุกประการ  บริษัทฯ จะพิจารณาการโอนสิทธิ์เฉพาะในกรณีที่ผู้สมัครหลักเสียชีวิตเท่านั้น  หากนักธุรกิจพีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่นผู้สมัครหลักเสียชีวิต  บริษัทฯ จะทำการโอนสิทธิ์ให้กับผู้สมัครร่วมที่ดำรงคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบการสมัครเป็นนักธุรกิจพีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่นเท่านั้น  หากไม่มีผู้สมัครร่วม บริษัทฯ จะพิจารณาโอนสิทธิ์ให้แก่ทายาทของนักธุรกิจพีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่นท่านนั้นตามกฎหมาย

         กรณีที่ผู้สมัครหลักเสียชีวิต และได้ทำพินัยกรรมไว้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง บริษัทฯ จะพิจารณาการโอนสิทธิ์แก่บุคคลนั้นตามพินัยกรรมที่ระบุไว้

        • กรณีที่ผู้สมัครหลักเสียชีวิต และมิได้ทำพินัยกรรมไว้ โดยมีทายาทโดยชอบธรรมตามกฎหมายมากกว่า 1 คน ให้ตกลงกันว่าจะยินยอมให้ผู้หนึ่งผู้ใดเป็นผู้รับมรดกของรหัสนี้ เพื่อบริษัทฯ จะพิจารณาการโอนสิทธิ์ให้กับบุคคลตามที่ทายาทได้ตกลงกันไว้

        • หากผู้รับมรดกมีอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ ให้แต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์จนกระทั่งผู้รับมรดกอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ จึงเปลี่ยนเป็นชื่อผู้รับมรดกอย่างสมบูรณ์

        • ผู้รับโอนสิทธิ์จะต้องดำรงสถานภาพอยู่ในตำแหน่งเดิมของนักธุรกิจพีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่นผู้โอนสิทธิ์ให้ทุกประการ

        • ผู้รับโอนสิทธิ์จะไม่สามารถสมัครใหม่กับสายงานใด ๆ เว้นแต่มีการปฏิเสธการรับโอนสิทธิ์ก่อนเท่านั้น

        • การโอนสิทธิ์ของการเป็นนักธุรกิจพีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่นในกรณีอื่น ๆ จะต้องมีหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร และจะต้องได้รับการอนุมัติจากบริษัทฯ ก่อน ทั้งนี้บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการอนุมัตินั้น ๆ ตามดุลยพินิจของบริษัทฯ

        • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้การพิจารณาการโอนสิทธิ์ของการเป็นนักธุรกิจพีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่นในดุลยพินิจของบริษัทฯ ทุกประการ

          ขั้นตอนการขอโอนสิทธิ์ของการเป็นนักธุรกิจพีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่น

          1. กรอกแบบฟอร์ม การขอโอนสิทธิ์ของการเป็นนักธุรกิจพีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่น (กรณีผู้สมัครหลักเสียชีวิต) สามารถดาวน์โหลดได้จากระบบหรือติดต่อพนักงานทุกสาขา

          2. ส่งแบบฟอร์ม ดังกล่าว พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา

          3. เมื่อบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ ชื่อของท่านจะปรากฏเป็นผู้สมัครหลักในรหัสดังกล่าว และสามารถดำเนินธุรกิจพีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่นตามระเบียบ และกฎจรรยาบรรณนักธุรกิจพีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่นทุกประการ

          เอกสารประกอบการขอโอนสิทธิ์

       1. กรณีผู้สมัครหลักเสียชีวิต และมีผู้สมัครร่วม

      ทั้งนี้ชื่อของผู้สมัครร่วม ต้องปรากฏอยู่ในระบบข้อมูลทะเบียนสมาชิกก่อนที่ผู้สมัครหลักจะเสียชีวิต การโอนสิทธิ์การเป็นนักธุรกิจพีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่นจะกระทำโดยการโอนเปลี่ยนชื่อผู้สมัครร่วมดังกล่าวให้เป็นผู้สมัครหลักแทนผู้สมัครหลักที่เสียชีวิตเท่านั้น ไม่สามารถโอนสิทธิ์การเป็นนักธุรกิจพีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่นให้แก่บุคคลอื่นทุกกรณี

        • สำเนาใบมรณะบัตรของผู้สมัครหลักที่เสียชีวิต

        • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครร่วม

        • สำเนาสมุดบัญชีธนาคารของผู้สมัครร่วม

        • เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) อาทิ ใบเปลี่ยนชื่อหรือสกุล เป็นต้น

 

     2. กรณีผู้สมัครหลักเสียชีวิต และไม่มีผู้สมัครร่วม

        • สำเนาใบมรณะบัตรของผู้สมัครหลักที่เสียชีวิต

        • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้ที่จะรับโอนสิทธิ์การเป็นนักธุรกิจพีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่น

        • สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

        • สำเนาใบสูติบัตรของบุตร เพื่อแสดงความเป็นบิดา มารดา ของผู้สมัครหลัก (ถ้ามี)

        • เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) อาทิ เอกสารยืนยันการเป็นทายาทโดยธรรม เป็นต้น

การส่งแบบฟอร์มการขอโอนสิทธิ์ของการเป็นนักธุรกิจพีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่น และเอกสารประกอบการพิจารณามายังบริษัทฯ นั้น  การโอนสิทธิ์การเป็นนักธุรกิจพีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่นจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้พิจารณาอนุมัติอย่างเป็นทางการแล้วเท่านั้น

          การสิ้นสุดสถานภาพการเป็นนักธุรกิจพีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่น

        1. นักธุรกิจพีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่นหมดอายุสมาชิกภาพ และมิได้ต่ออายุสมาชิก

        2. นักธุรกิจพีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่น ลาออก

        3. นักธุรกิจพีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่นถูกเพิกถอนสมาชิกภาพเนื่องจากการกระทำผิดกฎจรรยาบรรณ และระเบียบของบริษัทฯ อย่างรุนแรง

        4. นักธุรกิจพีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่นถึงแก่กรรม และมิได้มีทายาทโดยธรรมตามกฎหมายที่จะรับธุรกิจพีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่นเป็นมรดกต่อไป